środa, 18 lipiec 2018, Imieniny: Alfreda, Wincentego, Wodzisława

Pogoda w Janowie

Dożywianie w szkołach i przedszkolach w roku szkolnym 2012/2013

Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim w ramach Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania’’) realizuje działania dotyczące w szczególności  zapewnienia pomocy w zakresie dożywiania:

  • dzieciom do 7-go roku życia
  • uczniom do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej
  • osobom i rodzinom znajdującym się w wyjątkowo trudnej sytuacji życiowej -
    w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym, bezdomnym i innym osobom i rodzinom wymienionym w art. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Pomoc w zakresie dożywiania udzielana jest w formie posiłku ze szczególnym uwzględnieniem gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Powyższa pomoc przyznawana jest nieodpłatnie osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej:    

715.50 zł osoba samotna

526.50 zł na osobę w rodzinie

Przyznanie pomocy w wymienionych wyżej formach, poprzedzone jest przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego i dostarczeniem przez osobę zainteresowaną dokumentów niezbędnych do ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej.

Rodziców i opiekunów prosimy o zgłaszanie się od 03.09.2012 r. do Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 23.

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www