sobota, 26 maj 2018, Imieniny: Filipa, Pauliny, Eweliny

Pogoda w Janowie

Obwieszczenie nr 17/2017 Burmistrza Janowa Lubelskiego

Janów Lubelski, 2017-04-12

 

Symbol: AN.6733.3.2017.KZ5

                                                                                      

 

OBWIESZCZENIE NR  17/2017

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2016 poz. 23 z późniejszymi zmianami), oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam strony postępowania,

że w dniu 2017-03-17  na wniosek Gmina Janów Lubelski, uzupełniony w dniu 2017-03-21, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. "Modernizacja drogi gminnej nr 108975L ul. Świerdzowej w Janowie Lubelskim w zakresie ciągu pieszo-rowerowego na przebudowywanym doprowadzalniku wody do Zalewu", na  działkach nr 1716, 1734/2, 3108, położonych na terenie miasta Janowa Lubelskiego w rejonie południowego odcinka ul. Świerdzowej (obr. ewid. Janów Lubelski Czwarty). 

W ciągu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, w tutejszym Urzędzie Miejskim pokój nr 22 w godz. pracy Urzędu, strony mogą zapoznać się z zamierzeniami wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne wnioski i zastrzeżenia. Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

 

B U R M I S T R Z
Janowa Lubelskiego
Krzysztof Kołtyś 
 
 
 
Wywieszono:
1. Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim i Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim.
2. Na tablicach ogłoszeń na terenie miasta Janowa Lubelskiego.
3. W miejscu i w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.
 
Zamieszczono:
1. Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim.
2. Na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Sporządził 2017-04-12  K.Z.                                     Sprawę prowadzi Krzysztof Zbiżek
                                                                              tel. kontaktowy 15 8724 673
Sprawdził 2017-04-12                                               e-mail: planowanieprzestrzenne@janowlubelski.pl
Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www