wtorek, 19 czerwiec 2018, Imieniny: Gerwazego, Protazego, Borzysława

Pogoda w Janowie

Obwieszczenie nr 18/2017 Burmistrza Janowa Lubelskiego

Janów Lubelski, 2017-04-12

Symbol: AN.6733.5.2017.KZ5

 

OBWIESZCZENIE NR  18/2017

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2016 poz. 23 z późniejszymi zmianami), oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam strony postępowania,

że w dniu 2017-04-11 na wniosek P. Adama Wieleby Pełnomocnika PGE Dystrybucja S.A. Lublin, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowych 15kV - skablowanie istniejących linii SN - 15kV Janów Lubelski - Momoty - etap I I II, na działkach nr: 2125, 746/1, 1282/5, 1297, 1398/1, 1412, 1494/4, 1397/1, 1232, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 2128/3, 2121, 2123, 2122/12, 2122/3, 2128/9, 2103/9, 2103/7, 2103/8, 2103/4, 2103/3, 1487/2, położonych południowej części miasta Janowa Lubelskiego w rejonie ul. Turystycznej, ul. Leśnej i ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza (obr. ewid. Janów Lubelski Trzeci).

W ciągu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, w tutejszym Urzędzie Miejskim pokój nr 22 w godz. pracy Urzędu, strony mogą zapoznać się z zamierzeniami wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne wnioski i zastrzeżenia. Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

 

 

B U R M I S T R Z 
Janowa Lubelskiego
Krzysztof Kołtyś 
 
 
Wywieszono:
1. Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim i Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim.
2. Na tablicach ogłoszeń na terenie miasta Janowa Lubelskiego.
3. W miejscu i w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.
 
Zamieszczono:
1. Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim.
2. Na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim.
 
_________________________________________________________________________________________________________
Sporządził 2017-04-12  K.Z.                             Sprawę prowadzi Krzysztof Zbiżek
                                                                      tel. kontaktowy 15 8724 673
Sprawdził 2017-04-12                                       e-mail: planowanieprzestrzenne@janowlubelski.pl
Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www