środa, 18 lipiec 2018, Imieniny: Erwina, Kamila, Wespazjana

Pogoda w Janowie

Obwieszczenie nr 43/2017

Janów Lubelski, 2017-08-03

Symbol: AN.6733.7.2017.KZ5

OBWIESZCZENIE NR  43/2017

Stosownie do przepisu art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2016 poz. 23 z późniejszymi zmianami), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późniejszymi zmianami),

Burmistrz Janowa Lubelskiego
zawiadamia strony postępowania,

że w dniu 3 sierpnia 2017 r. została wydana decyzja Nr AN.6733.7.2017.KZ5 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia drogi publicznej gminnej (w ul. Słowackiego) o Nr 108964L wraz z siecią zasilającą eNN, na działkach nr: 2441/5, 2440/4, 2439/2, 2543/3, 2543/1, 2542/2, 2541/1, 2540/2, 2539/4, 2538, 2537/2, położonych na terenie miasta Janowa  Lubelskiego (obr. ewid. Janów Lubelski Czwarty).

W siedzibie tut. organu przy ul. Jana Zamoyskiego 59, pok. nr 22 w godzinach 800 - 1500 można zapoznać się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy. Natomiast doręczenie decyzji ze skutkiem prawnym dla stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia (art. 49 k.p.a.).

B U R M I S T R Z
Janowa Lubelskiego
Krzysztof Kołtyś

Wywieszono:
1. Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim i Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim.
2. Na tablicach ogłoszeń na terenie miasta Janowa Lubelskiego.
3. W miejscu i w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

Zamieszczono:
1. Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim.
2. Na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim.

Sporządził 2017.08.03  K.Z.                                                                                  
Sprawdził 2017.08.03

Sprawę prowadzi Krzysztof Zbiżek
tel. kontaktowy 15 8724 673
e-mail: planowanieprzestrzenne@janowlubelski.pl

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www