czwartek, 19 lipiec 2018, Imieniny: Czesława, Hieronima, Eliasza

Pogoda w Janowie

Programy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim

AKTYWNY SAMORZĄD

Program „Aktywny samorząd” jest modyfikacją i połączeniem dwóch dawnych programów „Pegaz” i „Komputer dla Homera” realizowanych przez Lubelski Oddział Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W roku bieżącym Powiat Janowski miał możliwość przystąpić po raz pierwszy w roli realizatora powyższego programu.

Program „Aktywny samorząd” jest ważnym krokiem w kierunku wydajniejszego modelu polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych. Działania przewidziane
w programie uzupełnią plany ujęte w powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych i programie działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Umożliwia powiatowi janowskiemu aktywniejszy udział  w działania na rzecz włączania w życie społeczne coraz większej grupy  osób niepełnosprawnych.

Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym
i w dostępie do edukacji.

Formy wsparcia w programie adresowane są do uprawnionych osób fizycznych. Program obejmuje następujące obszary wsparcia:

 1. obszar A – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
 2. obszar B1 – pomoc w zakupie specjalistycznego sprzętu komputerowego wraz
  z oprogramowaniem,
 3. obszar B2 – pomoc w zakupie urządzeń lektorskich,
 4. obszar B3 – pomoc w zakupie urządzeń brajlowskich,
 5. obszar B4 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu komputerowego i oprogramowania lub urządzeń lektorskich albo brajlowskich,
 6. obszar C – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 7. obszar D – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 8. obszar E – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
 9. obszar F – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

Adresatem programu jest osoba niepełnosprawna, która w przypadku:

 1. obszaru A – jest w wieku aktywności zawodowej lub jest dzieckiem
  i posiada:
  1. znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,
  2. dysfunkcję narządu ruchu,
 2. obszaru B1 – jest w wieku aktywności zawodowej lub jest dzieckiem
  i posiada:
  1. znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,
  2. dysfunkcję obu kończyn górnych lub narządu wzorku,
 3. obszaru B2 i B3 - jest w wieku aktywności zawodowej lub jest dzieckiem
  i posiada:
  1. znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,
  2. dysfunkcję narządu wzroku,
 4. obszaru B4 - jest w wieku aktywności zawodowej lub jest dzieckiem
  i posiada znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności oraz która jest lub
  w danym roku będzie beneficjentem pomocy w ramach obszaru: B1, B2 lub B3,
 5. obszaru C:
  1. posiada znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,
  2. nie może poruszać się samodzielnie za pomocą wózka inwalidzkiego
   o napędzie ręcznym, kobiety powyżej 60 roku życia oraz mężczyźni powyżej 65 roku życia mogą uczestniczyć w obszarze C programu, o ile są zatrudnieni,
 6. obszaru D – posiada znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności oraz jest użytkownikiem wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 7. obszaru E – jest pełnoletnia, w wieku aktywności zawodowej i posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności wydany z powodu dysfunkcji narządu ruchu oraz brak jest przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami,
 8. obszaru F – jest w wieku aktywności zawodowej, posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, jest aktywna zawodowo i ma pod swoją opieką dziecko.

W chwili obecnej można pobrać stosowny wniosek w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim lub na stronie www.pcprjanow.pl. Termin przyjmowania wniosków z zakresu programu „Aktywny Samorząd” zostanie ogłoszony w terminie późniejszym. 

Szczegółowe informacje udzielane są w siedzibie tutejszego Centrum lub pod numerem telefonu: 15 8723-345, 15 8723-678.

PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI II

W bieżącym roku powiat janowski również przystąpił do "Programu wyrównywania różnic między regionami II". Celem strategicznym programu jest wyrównanie szans osób niepełnosprawnych, zamieszkujących regiony słabo rozwinięte gospodarczo i społecznie
w dostępie do rehabilitacji zawodowej i społecznej.

Ze środków przeznaczonych na realizację programu udzielona może być pomoc
w ramach:

 1. obszaru A – na wyposażenie obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny,
 2. obszaru B – na likwidację barier w zakładach opieki zdrowotnej
  i placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania,
 3. obszaru C – na utworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych,
 4. obszaru D – na likwidację barier transportowych,
 5. obszaru G - na finansowanie zadań ustawowych powiatu dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Wnioski w obszarze B, C, D, należy wypełnić i złożyć wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim najpóźniej do dnia 24 sierpnia 2012 roku.

Natomiast obszar A, którego realizatorem jest samorząd wojewódzki oraz obszar G, który może być realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy termin przyjmowania wniosków
i wystąpień upływa 31 sierpnia 2012 roku.

Wszystkie szczegółowe informacje na temat realizacji "Programu wyrównywania różnic między regionami II" wraz z procedurami, warunkami brzegowymi programu i innymi ważnymi zagadnieniami wraz z drukami wniosków zamieszczono na stronie: www.pfron.org.pl  ścieżka: programy PFRON – Programy realizowane obecnie.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Janowie Lubelskim

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www