wtorek, 19 czerwiec 2018, Imieniny: Gerwazego, Protazego, Borzysława

Pogoda w Janowie

Urząd Miejski w Janowie Lubelskim ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: „Specjalista ds. rozliczania projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej...

...w Referacie Planowania i Realizacji Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Janowie Lubelskim”

URZĄD MIEJSKI
W JANOWIE LUBELSKIM
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Stanowisko pracy:
„Specjalista ds. rozliczania projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej w Referacie Planowania i Realizacji Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Janowie Lubelskim”

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

1. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) wykształcenie wyższe techniczne – budownictwo lub inżynieria środowiska,
c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
d) brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
f) nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania dodatkowe:
a) znajomość problematyki i zagadnień w zakresie realizacji projektów inwestycyjnych ze środków Unii Europejskiej,
b) umiejętność czytania rysunku technicznego,
c) znajomość ustaw: prawo zamówień publicznych, prawo budowlane, o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych,
d) bardzo dobra znajomość obsługi komputera, programów komputerowych, w tym Excel,Word.

3. Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny,
b) życiorys (CV),
c) kserokopie świadectw pracy,
d) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
e) inne kopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje i umiejętności,
f) kserokopia dowodu osobistego,
g) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
h) oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
i) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na w/w stanowisku.

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
Realizacja n/w projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej:
1) ECO-Energetyczny Janów Lubelski etap II
2) ECO-Energetyczny Janów Lubelski etap III
a) prawidłowe rozliczanie  wniosku zgodnie z harmonogramem projektu,
b) przygotowanie dokumentów niezbędnych do sporządzenia wniosku o płatność po zakończeniu każdego etapu robót,
c) przygotowywanie niezbędnych materiałów i informacji związanych z realizacją projektów,       
d) wykonywanie innych czynności wynikających z zapisów proceduralnych, programowych lub umownych,
e) przygotowywanie raportów z postępu realizacji i innych raportów w części finansowej dla projektów z UE.

Informacja o warunkach pracy:
Miejsce świadczenia pracy: Urząd Miejski w Janowie Lubelskim.

Wymiar czasu pracy:
pełny etat na czas wykonywania określonej pracy tj.  realizacji projektów unijnych:
1) ECO-Energetyczny Janów Lubelski etap II – ½ etatu,
2) ECO-Energetyczny Janów Lubelski etap III – ½ etatu.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Janowie Lubelskim w  sierpniu 2017 r. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest większy niż 6%.

Termin składania ofert:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim ul. Jana Zamoyskiego 59, w sekretariacie, pokój nr 23, w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem: „Dotyczy naboru na stanowisko specjalista ds. rozliczania projektów  finansowanych ze środków Unii Europejskiej w Referacie Planowania i Realizacji Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Janowie Lubelskim”, w terminie do dnia 18 września 2017 roku do godziny 11.00.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.) oraz ustawą z dn. 21.11.2008 o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 z późn. zm.)”

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim po wyżej określonym terminie, jak również nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.

Dokumenty aplikacyjne osób, które nie zostały zakwalifikowane, po zakończonym naborze będzie można odebrać w tut. Urzędzie w dziale Kadr, I piętro pok. 16, w ciągu 2 tygodni po zakończeniu naboru.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.umjanowlubelski.bip.lubelskie.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miejskiego przy ul. Jana Zamoyskiego 59.

Konkurs na stanowisko: „specjalisty ds. rozliczania projektów  finansowanych ze środków Unii Europejskiej Urzędzie Miejskim w Janowie Lubelskim” dla osób zakwalifikowanych, przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Janowa Lubelskiego. W dniu 20 września 2017 roku o godz. 9.00 odbędzie się pisemny sprawdzian w sali numer 1 (parter). O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu powiadomieni zostaną telefonicznie.

Janów Lubelski, dnia 05.09.2017 r.

Burmistrz
Janowa Lubelskiego
Krzysztof Kołtyś

 

Dokumenty do pobrania

application/pdf iconOgłoszenie(730.78 KB)
Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www