wtorek, 19 czerwiec 2018, Imieniny: Gerwazego, Protazego, Borzysława

Pogoda w Janowie

ZMIANY W ZASADACH FUNKCJONOWANIA PARKINGÓW PŁATNYCH PRZY SZPITALU POWIATOWYM

Z dniem 1 kwietnia 2017 roku Dyrekcja SP SP ZZOZ w Janowie Lubelskim wprowadziła nowy regulamin funkcjonowania całodobowego parkingu płatnego niestrzeżonego na terenie posesji szpitala

Poniżej przedstawiamy skróconą wersję regulaminu:

 • Teren parkingu stanowi integralną część Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim (dalej również jako: SP ZZOZ). Każdy użytkownik pojazdu poprzez wjazd na teren niestrzeżonego płatnego parkingu akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do ścisłego jego przestrzegania.

 • Parking ma status niestrzeżonego parkingu płatnego. Opłata za korzystanie z parkingu wynosi 3,00 zł (słownie: trzy złote 00/100) i pobierana jest za wjazd pojazdu na parking (bez limitu czasowego).

 • Przy wjazdach wielokrotnych w ciągu dnia, dowodem uiszczenia opłaty jest paragon fiskalny z pierwszego opłaconego wjazdu na posesję w danym dniu. Parking jest czynny całodobowo we wszystkie dni tygodnia, z tym że parkowanie odpłatne odbywa się w godz. od 7.00 do godz. 17.00 od poniedziałku do piątku oraz od godz. 10.00 do godz. 16.00 w soboty, niedziele i święta.

 • W widocznym miejscu, przy wjeździe na teren parkingu znajduje się tablica informacyjna określająca warunki korzystania z parkingu oraz aktualnie obowiązującą stawkę opłaty za korzystanie z parkingu.

 • SP ZZOZ nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie znajdujących się na terenie parkingu pojazdów, jak również nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie parkingu, zarówno znajdujące się w tych pojazdach, jak też poza nimi. Wjeżdżając na teren SP ZZOZ przy ul. Zamoyskiego 149 należy obowiązkowo zatrzymać się przy pracowniku obsługi parkingu, uiścić opłatę lub podać uzasadnioną przyczynę zwolnienia z opłaty.

 • Opłat za wjazd i parkowanie na terenie szpitala nie ponoszą:

 1. pojazdy uprzywilejowane,

 2. pracownicy SP ZZOZ (na podstawie indywidualnych kart parkingowych),

 3. dostawcy, zaopatrzenie, firmy cateringowe, firmy świadczące usługi na rzecz szpitala lub z nim współpracujące,

 4. pracownicy firm wynajmujących lokale użytkowe lub teren od SP ZZOZ,

 5. osoby posiadające imienną kartę parkingową wydaną na podstawie orzeczenia Powiatowego lub Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

 6. samochody służbowe organizacji i instytucji,

 7. honorowi dawcy krwi,

 8. zasłużeni dawcy przeszczepu,

 9. kombatanci na podstawie legitymacji,

 10. goście zaproszeni przez Dyrekcję,

 11. pojazdy osób dializowanych,

 12. pojazdy przewożące osoby w stanach poważnego zagrożenia życia lub zdrowia.

 • Parking jest strefą ruchu i na jego terenie, obowiązują przepisy ustawy prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.) oraz maksymalna prędkość poruszania się pojazdów 10 km/h. Użytkownik pojazdu odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone SP ZZOZ lub osobom trzecim na terenie parkingu lub wokół parkingu na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www