czwartek, 20 wrzesień 2018, Imieniny: Eustachego, Filipiny, Faustyny

Pogoda w Janowie

Referat Architektury i Nieruchomości

Referat Gospodarki Przestrzennej i Gruntami

 1. Wnioskowanie i sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 2. Ocena realizacji planów zagospodarowania przestrzennego, występowanie o odstępstwa i zmianę planów.
 3. Podawanie do publicznej wiadomości o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego i o wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu.
 4. Współdziałanie w uzgadnianiu planów w toku ich opracowania.
 5. Prowadzenie spraw z zakresu opracowywania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenów.
 6. Prowadzenie spraw z zakresu wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenów w odniesieniu do inwestycji o znaczeniu lokalnym.
 7. Uzgadnianie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenów dla inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi z właściwymi organami.
 8. Przygotowywanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenów w odniesieniu do inwestycji.
 9. Przygotowywanie umów określających wzajemne zobowiązania i świadczenia inwestorów oraz organu uprawnionego do wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenów w odniesieniu do inwestycji.
 10. Tworzenie gruntów na cele zabudowy.
 11. Prowadzenie spraw z zakresu oddawania gruntów w użytkowanie wieczyste, zarząd, użytkowanie, dzierżawę.
 12. Wnioskowanie o wysokości opłat rocznych za użytkowanie wieczyste, zarząd, użytkowanie, dzierżawę.
 13. Wnioskowanie o wygaśnięcie prawa użytkowania, zarządu, przyjmowanie zbędnych nieruchomości lub ich części.
 14. Wnioskowanie o zmianę gruntów.
 15. Wnioskowanie w sprawie sprzedaż lokali w budynkach wielomieszkaniowych.
 16. Wnioskowanie w sprawie korzystania z prawa pierwokupu.
 17. Sporządzanie projektów wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
 18. Zapewnienie gruntów na potrzeby pracowniczych ogrodów działkowych.
 19. Opracowanie operatów dotyczących numeracji porządkowej nieruchomości.
 20. Wnioskowanie o nadawanie nazw ulicom i placom.
Kierownik referatu Architektury i Nieruchomości
Gł. specjalista ds. architektury i planowania przestrzennego
Gł. specjalista ds. architektury i planowania przestrzennego
Gł. specjalista ds. gospodarki nieruchomościami
Referent ds. architektury i planowania przestrzennego

Wnioski

Pełnomocnictwo Urzędowe do potrzeb osób Głuchych i niedosłyszących

01

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

 

- Informacja o załącznikach do wniosku o u.w.z.

---
 

- Przykład wniosku o ustalenie warunków zabudowy

---

02

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

03

Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

04

Wniosek o wyrys i wypis z MPZP

05

Wniosek o wyrys i wypis ze SUiKZP

06

Wniosek o wydanie opinii-zaświadczenia

07

Wniosek o sporządzenie-zmianę MPZP

08

Wniosek o zmianę przeznaczenia w SUiKZP

09

Wniosek o zmianę przeznaczenia w MPZP

10

Wniosek o nadanie lub zmianę nazwy ulicy

11

Wniosek o nadanie nr porządkowego nieruchomości

21

Wniosek o opiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości

22

Wniosek o zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości

23

Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości

24

Wniosek o sprzedaż lokali mieszkalnych

25

Wniosek o dzierżawę gruntu do trzech lat lub powyżej trzech lat

26

Wniosek o rezygnację z umowy dzierżawy

27

Wniosek o sprzedaż użytkowania wieczystego nieruchomości na rzecz

28

Wniosek o wykonanie lub rezygnację z prawa pierwokupu

29

Wniosek o zamianę nieruchomości gruntowych

30

Wniosek o wykreślenie zadłużenia hipotecznego

31

Wniosek o zbycie gruntów przez Gminę w drodze bezprzetargowej

32

Wniosek o zbycie gruntów przez Gminę w drodze bezprzetargowej

33

Wniosek o nabywanie nieruchomości gruntowych przez Gminę

34 Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania - „Oświadczenie o zrzeczeniu”

Karty informacyjne

001

Karta informacyjna - decyzja o warunkach zabudowy

002

Karta informacyjna - decyzja o ustalenie lokalizacji inwestycji

003

Karta informacyjna - przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

004

Karta informacyjna - Wyrys i wypis z planu

005

Karta informacyjna - Wyrys i wypis ze studium

006

Karta informacyjna - zaświadczenia i opinie

007

Karta informacyjna - Przyjmowanie wniosków o sporządzenie MPZP

008

Karta informacyjna - Prowadzenie toku przy opracowaniu SUiKZP

009

Karta informacyjna - Prowadzenie toku przy opracowaniu MPZP

010

Karta informacyjna - Nadawanie lub zmiana nazw ulic

011

Karta informacyjna - Ustalanie numeru porządkowego nieruchomości

 

Kierownik Referatu:
Jolanta Zezulińska

ul. Jana Zamoyskiego 59,
23-300 Janów Lubelski

Pokój 22.

tel.: 15 872-46-73
fax: 15 872-46-70
architektmiejski@janowlubelski.pl

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www