czwartek, 18 lipiec 2019, Imieniny: Erwina, Kamila, Wespazjana

Pogoda w Janowie

Gmina Janów Lubelski ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Janowie Lubelskim przy ul. Świerdzowej, w kompleksie rekreacyjno-wypoczynkowym „nad zalewem” w sąsiedztwie Parku Rekreacji ZOOM Natury

Janów Lubelski 2014-03-31

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Gmina Janów Lubelski ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Janowie Lubelskim przy ul. Świerdzowej, w kompleksie rekreacyjno - wypoczynkowym „nad zalewem” w sąsiedztwie Parku Rekreacji ZOOM Natury, przyległa do terenów leśnych „Lasy Janowskie”, stanowiącej działkę nr 124/7 o pow. 1,4363 ha, obręb ewidencyjny Janów Lubelski Trzeci.

Dla powyższej nieruchomości, która stanowi własność Gminy Janów Lubelski, prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Biłgoraju IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Janowie Lubelskim, księga wieczysta Nr ZA1J/00048381/5 (wolna od obciążeń i zobowiązań).

Działka objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów turystyczno-rekreacyjnych nad „Zalewem” w Janowie Lubelskim. Zgodnie z ustaleniami planu przeznaczona jest pod teren usług rekreacyjnych i rozrywkowych oznaczony na rys. planu symbolem UTR-1.

 1. Teren oznaczony symbolem UTR-1 przeznacza się na realizację i utrzymanie usług rekreacyjnych i rozrywkowych w tym związanych z rekreacją konną.
 2. Na terenie oznaczonym symbolem UTR-1 dopuszcza się realizację i utrzymanie usług nieuciążliwych niekolidujących z funkcją określoną w ust. 1, w tym w formie  zabudowy kubaturowej.
 3. Na terenie oznaczonym symbolem UTR-1 dopuszcza się realizację i utrzymanie infrastruktury towarzyszącej takiej jak: miejsca parkingowe, infrastruktura techniczna, dojścia, dojazdy, przejazdy, ogrodzenia oraz obiekty małej architektury.

Na terenie oznaczonym symbolem UTR-1 zakazuje się:

 1. tymczasowego zagospodarowania terenów, za wyjątkiem tymczasowego wykorzystywania terenów do celów służących gospodarce leśnej, nie wymagających  zainwestowania kubaturowego do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z planem,
 2. lokalizowania obiektów usług uciążliwych,
 3. lokalizowania wszelkiej działalności hurtowej, składowej, magazynowej, wytwórczej, warsztatowej lub produkcyjnej oraz zabrania się dystrybucji takich towarów jak: gaz, paliwa płynne, stałe oraz i inne substancje niebezpieczne,
 4. realizacji zabudowy o funkcji mieszkaniowej,
 5. składowania odpadów.

Szczegółowe sposoby zagospodarowania i warunki zabudowy terenu działki nr 124/7 w oparciu o ustalenia powyższego planu. Wyrys i wypis z planu można uzyskać w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Gruntami Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim pok. nr 22(tel. 15/87 24 673).

Na działce znajduje się słup i przebiegają napowietrzne linie elektroenergetyczne średniego napięcia. Nieruchomość porośnięta drzewostanem leśnym na powierzchni ok.  0,5600 ha. Na terenie działki występują złożone warunki gruntowo - wodne (szczególnie w północnej części występują okresowe mokradła). Na części nieruchomości znajduje się rów odwadniający.

Działka położona jest w granicach otuliny Parku Krajobrazowego " Lasy Janowskie " powołanego Rozporządzeniem Wojewody Lubelskiego Nr 12 z dnia 5 maja 2005 w sprawie Parku Krajobrazowego " Lasy Janowskie " (Dz. U. woj. Lubelskiego z 2005r. Nr 108, poz.2057) stanowiącej strefę ochronną wyznaczoną w celu zabezpieczenia Parku przed  zagrożeniami zewnętrznymi wynikającymi z działalności człowieka.

Przy projektowaniu inwestycji należy uwzględnić ewentualne kolizje z istniejącą i projektowaną infrastrukturą techniczną. Kolidujące instalacje i urządzenia techniczne należy  przebudować w uzgodnieniu z ich zarządcami.  

Uzbrojenie: Szczegółowe warunki podłączenia do sieci uzbrojenia technicznego oraz obsługi komunikacyjnej, nabywca zobowiązany będzie uzyskać u gestorów tych sieci i  zarządcy drogi.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi   – 250 000,00 zł

Wadium wynosi                                                  –   50 000,00 zł,

Minimalne postąpienie wynosi                       –     2 500,00 zł.

Podane ceny nie obejmują podatku od towarów i usług, który będzie naliczony według zasad i stawek obowiązujących w dniu zawarcia umowy z nabywcą.

Odnośnie w/w nieruchomości termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z  dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, upłynął w dniu 09.08.2013 r. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w działki odbył się w dniu 18  października 2013 r. Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w działki odbył się w dniu 10 grudnia 2013 r. Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w działki  odbył się w dniu 7 marca 2014 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 9 maja 2014 r. o godz. 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim przy ul. Jana Zamoyskiego 59 /sala nr 1, parter/.

Wadium ma być wniesione w pieniądzu na rachunek bankowy Gminy Janów Lubelski – Powiatowy Bank Spółdzielczy w Janowie Lubelskim 95 9410 0000 2001 1019 9010  0002, najpóźniej do dnia 5 maja 2014 r.

W przetargu mogą brać udział osoby, które terminowo wpłacą wadium. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek bankowy Gminy Janów  Lubelski. Przy dokonywaniu wpłaty należy wskazać numer działki. Z obowiązku wpłaty wadium zwolnione są osoby, o których mowa w § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.).

Osoby uczestniczące w przetargu winne:

 1. legitymować się dowodem osobistym ewentualnie innym dokumentem umożliwiającym jednoznaczne stwierdzenia tożsamości uczestnika,
 2. załączyć pełnomocnictwo w formie przewidzianej prawem – w przypadku, gdy występują jako pełnomocnicy uczestnika przetargu,
 3. załączyć aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru ewidencji działalności gospodarczej – w przypadku, gdy uczestnik prowadzi działalność gospodarczą,
 4. załączyć aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego – w przypadku, gdy uczestnik jest osobą prawną.

W/w dokumenty podlegają przedłożeniu (wymienione w pkt. 1) i załączeniu (wymienione w pkt. 2-4) komisji przetargowej przed otwarciem przetargu, a ich brak skutkuje niedopuszczeniem do uczestnictwa w przetargu.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest przed podpisaniem umowy do wniesienia kwoty równej 100% ceny netto nieruchomości osiągniętej w przetargu powiększonej  o podatek VAT, a pomniejszonej o kwotę wadium. Za datę wpłaty tej kwoty uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek bankowy Gminy Janów Lubelski.

Wszelkie koszty związane ze spisaniem umowy notarialnej oraz wyznaczaniem granic działek ponosi kupujący.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym nabywcy przez zbywającego w celu podpisania umowy, Gmina może odstąpić od jej zawarcia. Wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy  ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758, z późn. zm.).

Wadium zwraca się niezwłocznie (jednak nie później niż przed upływem 3 dni) po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.

Gmina Janów Lubelski zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu.

            Dodatkowych informacji o nieruchomości można uzyskać w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Gruntami Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim pok. nr 22, tel. /015/ 87 24 316 lub 87 24 673, w godzinach pracy Urzędu, w okresie od ukazania się ogłoszenia do upływu terminu wpłaty wadium.

BURMISTRZ      

Janowa Lubelskiego

     Krzysztof Kołtyś  

Sporz. I. W.

Spr. E.M.

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www