niedziela, 8 grudzień 2019, Imieniny: Marii, Wirginii, Zenona

Pogoda w Janowie

Gmina Janów Lubelski ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Janowie Lubelskim przy ul. Świerdzowej- dz. nr 124/7

Janów Lubelski 2019-08-08

O G Ł O S Z E N I E

Gmina Janów Lubelski ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Janowie Lubelskim przy ul. Świerdzowej, w kompleksie rekreacyjno - wypoczynkowym „nad zalewem” w sąsiedztwie Parku Rekreacji ZOOM Natury, przyległej do terenów leśnych „Lasy Janowskie”, stanowiącej działkę nr 124/7 o pow. 1,4363 ha (Ps V - 0,8546 ha, Ls - V 0,4959 ha, Ls - VI 0,0653 ha, dr - 0,0205 ha), obręb ewidencyjny Janów Lubelski Trzeci.

Nieruchomość porośnięta jest drzewostanem leśnym na powierzchni ok. 0,5600 ha. Na terenie działki występują złożone warunki gruntowo - wodne (szczególnie w północnej części występują okresowe mokradła). Na części nieruchomości znajduje się rów odwadniający.
Nieruchomość stanowi własność Gminy Janów Lubelski i jest ujawniona w księdze wieczystej Nr ZA1J/00048381/5 (wolnej od obciążeń i zobowiązań) prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Janowie Lubelskim.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów turystyczno rekreacyjnych nad „Zalewem” w Janowie lubelskim, uchwalonym Uchwałą Nr XXVII/164/12 Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim z dnia 21 listopada 2012 r. ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym woj. Lubelskiego z dnia 31.12.2012 r. , poz. 4560, nieruchomość została ujęta w obszary przeznaczone pod:

 • teren usług rekreacyjnych i rozrywkowych UTR-1,
 • teren dróg publicznych klasy drogi zbiorczej KDZ-1 (poszerzenie ul. Świerdzowej).

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 400 000,00 zł,
Wadium wynosi – 80 000 ,00 zł,
Minimalne postąpienie wynosi – 4 000,00 zł.

Podane ceny nie obejmują podatku od towarów i usług, który będzie naliczony według zasad i stawek obowiązujących w dniu zawarcia umowy z nabywcą.

Teren oznaczony symbolem UTR-1 przeznacza się na realizację i utrzymanie usług rekreacyjnych i rozrywkowych w tym związanych z rekreacją konną.

Na terenie oznaczonym symbolem UTR-1 dopuszcza się realizację i utrzymanie usług nieuciążliwych niekolidujących z funkcją rekreacyjną i rozrywkową, w tym w formie zabudowy kubaturowej.

Na terenie oznaczonym symbolem UTR-1 dopuszcza się realizację i utrzymanie infrastruktury towarzyszącej takiej jak: miejsca parkingowe, infrastruktura techniczna, dojścia, dojazdy, przejazdy, ogrodzenia oraz obiekty małej architektury.

Na terenie oznaczonym symbolem UTR-1 zakazuje się:

 1. tymczasowego zagospodarowania terenów, za wyjątkiem tymczasowego wykorzystywania terenów do celów służących gospodarce leśnej, nie wymagających zainwestowania kubaturowego do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z planem;
 2. lokalizowania obiektów usług uciążliwych;
 3. lokalizowania wszelkiej działalności hurtowej, składowej, magazynowej, wytwórczej, warsztatowej lub produkcyjnej oraz zabrania się dystrybucji takich towarów jak: gaz, paliwa płynne, stałe oraz i inne substancje niebezpieczne;
 4. realizacji zabudowy o funkcji mieszkaniowej;
 5. składowania odpadów.

Na terenie oznaczonym symbolem UTR-1 w zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości ustala się parametry:

 1. minimalna szerokość frontu działki - 60 m;
 2. minimalna powierzchnia działki - 4 000 m ;
 3. minimalny kąt położenia granicy działki w stosunku do pasa drogowego: 60°.

Na terenie oznaczonym symbolem UTR-1 ustala się minimalną powierzchnię 4 000 m2 dla nowo wydzielonych działek budowlanych.

Na terenie oznaczonym symbolem UTR-1 ustala się szczegółowe warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

 1. nakazuje się zachowanie istniejącego drzewostanu na wszystkich powierzchniach pozostawianych jako biologicznie czynne za wyjątkiem cięć pielęgnacyjnych i technicznych oraz wynikających z zabudowy i zagospodarowania terenu;
 2. kąt nachylenia głównych połaci dachowych należy kształtować odpowiednio do funkcji budynku;
 3. zakazuje się realizacji wolnostojących budynków garażowych, funkcje takie mogą być realizowane wyłącznie jako wbudowane w budynki związane z przeznaczeniem terenu;
 4. dopuszcza się realizację i utrzymanie budynków i obiektów związanych z utrzymaniem stadniny koni.

Na terenie oznaczonym symbolem UTR-1 ustala się wskaźniki liczbowe dotyczące warunków, zasad i standardów kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu dla każdej działki budowlanej:

 1. maksymalna powierzchnia zabudowy pojedynczego budynku lub zespołu budynków bezpośrednio połączonych ze sobą - 700 m ;
 2. minimalna intensywność zabudowy - 0,075;
 3. maksymalna intensywność zabudowy - 0,3;
 4. maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych - 3 w tym poddasze użytkowe;
 5. minimalna powierzchnia biologicznie czynna na każdej działce budowlanej - 60%;
 6. maksymalna wysokość ogrodzenia - 1,60 m.

Tereny oznaczone symbolem KDZ-1 przeznacza się na utrzymanie i realizacje dróg publicznych klasy drogi zbiorczej, na poszerzenie pasa drogowego ul. Świerdzowej. Na terenach oznaczonych symbolem KDZ-1 dopuszcza się realizacje miejsc parkingowych. Dla terenów komunikacji ustala się szerokości w liniach rozgraniczających, ze zmianami tej szerokości zgodnie z rysunkiem planu: 20 m - na terenach oznaczonych symbolami KDZ-1.
Na terenach oznaczonych symbolem KDZ-1 dopuszcza się zachowanie istniejących zjazdów. Na terenach oznaczonych symbolem KDZ-1 należy utrzymać lub lokalizować pojedyncze jezdnie o ruchu dwukierunkowym.
Jako podstawową sieć komunikacji drogowej ustala się tereny, wyznaczone liniami rozgraniczającymi i oznaczone symbolami: KDZ-1, KDZ-2 , KDL-1, od KDD-1 do KDD-6. Jako uzupełniającą sieć komunikacji ustala się tereny oznaczone symbolami: KDPJ-1, KDPJ-2, ciągi pieszo-rowerowe oznaczone liniowo na rysunku planu oraz drogi wewnętrzne, realizowane na terenach funkcjonalnych. Dopuszcza się realizację, poza wyznaczonymi na rysunku planu, dróg wewnętrznych, parkingów, ciągów pieszo-jezdnych, ciągów pieszo-rowerowych na poszczególnych terenach funkcjonalnych zgodnie z ustaleniami planu i przepisami odrębnymi.

Pozostałe sposoby zagospodarowania i warunki zabudowy terenu dotyczącego ww. działek (w tym również inne dopuszczenia, ograniczenia, wykluczenia, zakazy, nakazy, w przeznaczeniu i zagospodarowaniu terenu, jak również wymagania w zakresie obsługi komunikacyjnej i ilości miejsc parkingowych, rozmieszczenia reklam i szyldów, lokalizacji ogrodzeń, normy dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku oraz wskaźniki liczbowe dotyczące warunków, zasad i standardów kształtowania zabudowy) - zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jw. Wypis i wyrys z planu jw., można uzyskać w Referacie Architektury i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim pokój nr 22.

Powyższy plan jest również dostępny na stronie internetowej miasta Janowa Lubelskiego w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce "Planowanie przestrzenne" pod adresem: https://umjanowlubelski.bip.lubelskie.pl/index.php?id=322

Zgodnie z rozporządzeniem Nr 60 Wojewody Lubelskiego z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Janów Lubelski oraz rozporządzeniem Nr 10 Wojewody Lubelskiego z dnia 11 marca 2008 r. zmieniającym ww. rozporządzenie, działka nr 124/7 położona jest na obszarach aglomeracji Janów Lubelski.

Działka położona jest w granicach otuliny Parku Krajobrazowego " Lasy Janowskie " powołanego Rozporządzeniem Wojewody Lubelskiego Nr 12 z dnia 5 maja 2005 w sprawie Parku Krajobrazowego " Lasy Janowskie " ( Dz. U. woj. Lubelskiego z 2005r. Nr 108, poz.2057) stanowiącej strefę ochronną wyznaczoną w celu zabezpieczenia Parku przed zagrożeniami zewnętrznymi wynikającymi z działalności człowieka oraz w pobliżu granic obszarów Natura 2000.

Przy projektowaniu zagospodarowania ww. terenów należy uwzględnić złożone uwarunkowania ekofizjograficzne w tym niekorzystne warunki gruntowo-wodne (rowy, tereny podmokłe i okresowo podmokłe) oraz istniejącą i projektowaną infrastrukturę techniczną. Kolidujące instalacje i urządzenia techniczne należy przebudować w uzgodnieniu z ich zarządcami.  

Budowa lub przebudowa dróg publicznych spowodowanych inwestycją niedrogową należy do inwestora tego przedsięwzięcia (art. 16 ust. 1 ustawy o drogach publicznych).
Budowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, wyłącznie po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu (art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych).

Uzbrojenie: Szczegółowe informacje dotyczące uzbrojenia terenu należy uzyskać u gestorów sieci i zarządcy drogi. Wszelkie koszty uzbrojenia terenu (zdefiniowanego w art. 2 pkt 13 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym), związanego z planowanymi przez nabywcę przedsięwzięciami inwestycyjnymi, ponosi nabywca.
Ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
Przy lokalizowaniu, projektowaniu i wykonywaniu inwestycji należy bezwzględnie przestrzegać przepisów dotyczących ochrony środowiska, (określone między innymi w ustawie - Prawo ochrony środowiska, ustawie o ochronie przyrody i ustawie o odpadach), bezpieczeństwa ppoż, bhp, higieniczno-sanitarnego, ekologicznego oraz innych przepisów szczególnych.

Warunki wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i leśnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1161).

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, upłynął w dniu 10.07.2019 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 16.09.2019 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim przy ul. Jana Zamoyskiego 59 /sala nr 1, parter/.

Wadium ma być wniesione w pieniądzu na rachunek bankowy Gminy Janów Lubelski – Bank Spółdzielczy w Janowie Lubelskim 95 9410 0000 2001 1019 9010 0002, najpóźniej do dnia  11.09.2019 r.

W przetargu mogą brać udział osoby, które terminowo wpłacą wadium. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek bankowy Gminy Janów Lubelski. Przy dokonywaniu wpłaty należy wskazać numer działki, której dotyczy wpłacone wadium.
Z obowiązku wpłaty wadium zwolnione są osoby, o których mowa w § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1490).

Osoby uczestniczące w przetargu winne:

 1. legitymować się dowodem osobistym ewentualnie innym dokumentem umożliwiającym jednoznaczne stwierdzenia tożsamości uczestnika,
 2. załączyć pełnomocnictwo w formie przewidzianej prawem – w przypadku gdy występują jako pełnomocnicy uczestnika przetargu,
 3. załączyć aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru ewidencji działalności gospodarczej – w przypadku gdy uczestnik nabywa nieruchomość z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej,
 4. załączyć aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego – w przypadku gdy uczestnik jest osobą prawną,

W/w dokumenty podlegają przedłożeniu (wymienione w pkt. 1) i załączeniu (wymienione w pkt. 2-4) komisji przetargowej przed otwarciem przetargu, a ich brak skutkuje niedopuszczeniem do uczestnictwa w przetargu.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest przed podpisaniem umowy do wniesienia kwoty równej 100% ceny netto nieruchomości osiągniętej w przetargu powiększonej o podatek VAT, a pomniejszonej o kwotę wadium. Za datę wpłaty tej kwoty uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek bankowy Gminy Janów Lubelski.
Wszelkie koszty związane ze spisaniem umowy notarialnej oraz wyznaczaniem granic działek ponosi kupujący.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym nabywcy przez zbywającego w celu podpisania umowy, Gmina może odstąpić od jej zawarcia. Wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).  

Wadium zwraca się niezwłocznie (jednak nie później niż przed upływem 3 dni) po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.

Gmina Janów Lubelski zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu.

Dodatkowych informacji o nieruchomości można uzyskać w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Gruntami Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim pok. nr 22, tel. /015/ 87 24 316 lub 87 24 673, w godzinach pracy Urzędu, w okresie od ukazania się ogłoszenia do upływu terminu wpłaty wadium.  

Burmistrz
Janowa Lubelskiego

Krzysztof Kołtyś

Sporz. A.M.
Spr. J.Z.

 

Dokumenty do pobrania

application/pdficonOgłoszenie(347.52 KB)
Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www