wtorek, 18 luty 2020, Imieniny: Konstancji, Maksyma, Wiaczesława

Pogoda w Janowie

Informacja dla mieszkańców Gminy Janów Lubelski w sprawie odbioru odpadów komunalnych w 2020 r.

Szanowni Mieszkańcy!

Zgodnie z ustawą  o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, organizacja i zarządzanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi spoczywa na gminie.  Aktualnie w ramach tych  zadań  prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów  na poszczególne frakcje jest obowiązkowe.

W związku z nowym  rozstrzygniętym przetargiem na odbiór  i zagospodarowanie odpadów komunalnych istotnie wzrósł koszt  tej usługi na terenie naszej gminy. W pierwszym   przetargu najtańsza oferta była droższa od dotychczas obowiązującej o 1,7 min zł, co skutkowałoby podwyższeniem opłat o 11 zł dla mieszkańca. Gmina ten przetarg unieważniła.  W drugim przetargu uzyskaliśmy cenę niższą, ale pomimo tego cena na jednego mieszkańca  wzrosła o 7 zł miesięcznie. Wzrost cen za odpady obserwujemy w całym kraju, gdyż jest to problem  ogólnopolski.


            Należy podkreślić, iż średnio  mieszkaniec naszej gminy  produkuje ok. 300 kg odpadów  rocznie.  Jest to dużo więcej niż  w gminach sąsiednich z terenów wiejskich, gdzie średnia wynosi ok. 100 kg na osobę , ale podobnie jak w gminach miejsko-wiejskich, czy miejskich naszego województwa. Jednak taka  ilość odpadów generuje wyższe koszty, co przedkłada się  na zwiększone  opłaty  ponoszone przez mieszkańców.

W celu wykonania zadań ustawowych związanych z gospodarką odpadami komunalnymi, Gmina  jest zobowiązana pobrać opłaty od mieszkańców w takiej wysokości, by wystarczyły one na pokrycie całkowitych kosztów  realizacji tego zadania.   Dlatego z dniem 1 lutego 2020 r. zmieniła się wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w celu sfinansowania systemu.  Opłata dla mieszkańców z terenu miejskiego wynosić będzie 25 zł od osoby, zaś  z terenu wiejskiego opłata będzie wynosiła 21,50 zł. W miesiącu styczniu zapłacimy  po starych stawkach. Zmiana wysokości opłaty nie powoduje konieczności złożenia nowej deklaracji.

Dlaczego stawki  za odpady wzrosły? Zmiana stawki wynika głównie ze wzrostu cen za zagospodarowanie  i odbiór odpadów. Ma to związek przede wszystkim ze zwiększeniem stawki opłaty za korzystanie ze środowiska ustalonej przez Radę Ministrów (ze 170 zł od tony do 270 zł od tony), wzrostem kosztów pracy, energii,  i innych usług. Ponadto pojawiła się inne koszty m. in. konieczność montowania  kamer i całodobowego monitoringu terenów składowania odpadów, wzrosły też koszty  zabezpieczenia przeciwpożarowego i ubezpieczenia. Równocześnie znacznie wzrosły  ceny  za niesegregowane odpady komunalne dostarczane do instalacji komunalnej z kwoty  319 zł  za tonę  w roku 2018 do 540 zł w roku2020.

Kolejnym ważnym  czynnikiem wpływającym na  wzrost  opłaty na jednego mieszkańca jest  rzeczywista liczba mieszkańców zgłoszonych do systemu. Co roku ubywa nam mieszkańców w systemie, a ilości odpadów nie ulegają zmniejszeniu.  Dlatego rozpoczęliśmy kontrole w terenie w zakresie  liczby osób zamieszkujących  nieruchomości.  Planujemy również uruchomienie  specjalnego programu , który porównuje informacje z różnych baz z danymi z informacjami   o zameldowaniu. Dzięki temu wychwytywane będą  osoby, które powinny płacić za śmieci, ale tego nie robią.

Kontrolujemy  również jakość  segregacji  odpadów przez naszych mieszkańców.  Kontrolę prawidłowości segregacji prowadzą zarówno pracownicy firmy odbierającej odpady komunalne, jak również pracownicy Urzędu Miejskiego  w Janowie Lubelskim. Dlatego prosimy Państwa o wyrozumiałość, jeżeli będziemy zapraszać  Państwa do Urzędu w celu weryfikacji  danych zawartych w deklaracji oraz prawidłowości segregacji.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, na właściciela nieruchomości  może być nałożona kara w wysokości dwukrotności stawki obowiązującej opłaty. Kara zostanie nałożona w drodze decyzji administracyjnej.

Nieustannie prowadzimy również kontrole  przedsiębiorców  w celu sprawdzenia czy posiadają zawarte umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz rozpoczęliśmy monitoring śmietnisk miejskich, w celu wyeliminowania negatywnego  zjawiska jakim jest podrzucanie odpadów.

Przypominamy, iż zmiany deklaracji należy dokonywać KAŻDORAZOWO w przypadku zmiany liczby osób zamieszkałych nieruchomość tj.: narodziny dziecka, przeprowadzki, zgonu, wynajmu mieszkania.

Zwracamy uwagę, iż Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ( PSZOK) mieszczący się w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Janowie Lubelskim przy ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza nr 46/48 służy  bezpłatnie tylko dla mieszkańców. Pozostałe podmioty powinny mieć pozawierane umowy na odbiór odpadów segregowanych z firmami świadczącymi tego typu usługi. Odpady przyjmowane są zgodnie z obowiązującym regulaminem.  

Informujemy, że  od dnia 1 stycznia 2020 r. zmienił się numer rachunku bankowego, na który należy dokonywać  tylko opłaty za odbiór odpadów komunalnych.

Nowy numer rachunku bankowego:

56 9410 0000 2001 1019 9010 0025

Bank Spółdzielczy w Janowie Lubelskim
ul. Jana Zamoyskiego 53 A, 23-300 Janów Lubelski

Wspólnym naszym celem jest prawidłowa segregacja odpadów komunalnych oraz uszczelnienie  systemu w celu zmniejszenia ilości odpadów, bo to nam pozwoli  zmniejszyć koszty  funkcjonowania systemu a tym samym nie zwiększać opłat od  mieszkańców.

W ZAŁĄCZNIKU - PREZENTACJA

GOSPODARKA ODPADAMI W GMINIE JANÓW LUBELSKI

 

Dokumenty do pobrania

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www