środa, 29 styczeń 2020, Imieniny: Franciszka, Zdzisława, Walerego

Pogoda w Janowie

Obwieszczenie nr 14/2019

Janów Lubelski,  2019-07-10

Symbol:  AN.6733.2.2019.KZ5

OBWIESZCZENIE NR  14/2019

Stosownie do przepisu art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2018 poz. 2096 z późniejszymi zmianami), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późniejszymi zmianami),             

Burmistrz Janowa Lubelskiego
zawiadamia strony postępowania,

że w dniu 2019-07-10  została wydana decyzja Nr AN.6733.2.2019.KZ5 w sprawie  ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym na terenie działek nr 2632/1, 2632/2, położonych w Janowie Lubelskim przy ul. Słowackiego (obr. ewid. Janów Lubelski Czwarty), jako zamierzenia polegającego na budowie sieci SN 15kV w ramach inwestycji pn. "Przebudowa linii 15 kV Janów-Fra mpol od słupa 167 do słupa 154, Janów-Szpital od słupa nr 14 do słupa 28".

W siedzibie tut. organu przy ul. Jana Zamoyskiego 59, pok. nr 22 w godzinach 800 - 1500 można zapoznać się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy. Natomiast doręczenie decyzji ze skutkiem prawnym dla stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia (art. 49 k.p.a.).

Z up. BURMISTRZA
Janowa Lubelskiego

Bożena Czajkowska
Sekretarz
Gminy Janów Lubelski

Wywieszono:
1. Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim i Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim.
2. Na tablicach ogłoszeń na terenie miasta Janowa Lubelskiego.
3. W miejscu i w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

Zamieszczono:
1. Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim.
2. Na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim.


Sporządził 2019-07-10 K.Z.
Sprawdził 2019-07-10  M.N.

Sprawę prowadzi Krzysztof Zbiżek
tel. kontaktowy 15 8724 673
e-mail: planowanieprzestrzenne@janowlubelski.pl

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www