czwartek, 18 kwiecień 2019, Imieniny: Apoloniusza, Bogusławy, Gościsława

Pogoda w Janowie

Obwieszczenie nr 26/2018

Janów Lubelski, 2018-11-06

Symbol: AN.6733.2.2018.KZ5

OBWIESZCZENIE NR 26/2018

Stosownie do przepisu art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2016 poz. 23 z późniejszymi zmianami), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późniejszymi zmianami),              

Burmistrz Janowa Lubelskiego
zawiadamia strony postępowania,

że 6 listopada 2018 roku została wydana decyzja Nr AN.6733.2.2018.KZ5 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, na działkach nr: 2416/2, 2505/2, 2504/2, 2503/2, 2502/2, 2517, 2516/1, 2515, 2512, położonych na terenie miasta Janowa Lubelskiego przy ulicy Ochotników Węgierskich (obr. ewid. Janów Lubelski Czwarty).

W siedzibie tut. organu przy ul. Jana Zamoyskiego 59, pok. nr 22 w godzinach 800 - 1500 można zapoznać się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy. Natomiast doręczenie decyzji ze skutkiem prawnym dla stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia (art. 49 k.p.a.).

B U R M I S T R Z
Janowa Lubelskiego

Krzysztof Kołtyś

Wywieszono:
1. Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim i Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim.
2. Na tablicach ogłoszeń na terenie miasta Janowa Lubelskiego.
3. W miejscu i w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

Zamieszczono:
1. Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim.
2. Na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim.

Sporządził 2018-11-06  K.Z.
Sprawdził 2018-11-06  M.N.

Sprawę prowadzi Krzysztof Zbiżek
tel. kontaktowy 15 8724 673
e-mail: planowanieprzestrzenne@janowlubelski.pl

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www