Pogoda w Janowie

wtorek, 23 październik 2018, Imieniny: Marleny, Seweryna, Odylii

Środki finansowe na stworzenie trzech etatów Asystenta rodziny przy OPS

Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim, w związku z otrzymaniem dotacji z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej,
 w ramach  programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
ogłasza nabór na stanowisko:
Asystenta rodziny.

 

Planowana liczba osób do zatrudnienia –  3 osoby
Planowany okres zatrudnienia  1.10.2012r – 31.12.2012.
Rodzaj umowy o pracę – umowa o pracę na czas określony, zadaniowy czas pracy.


Asystentem rodziny może zostać osoba , która spełnia wymagania zgodne z ustawą  z dnia 9 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, tzn. posiada :  

- wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki  o rodzinie lub praca socjalna  lub
- wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy  z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ustawy i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy  z dziećmi lub rodziną lub
 - wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3 – letni staż pracy z dziećmi lub rodziną

Ponadto osoba ubiegająca się o stanowisko asystenta rodziny , nie może być  i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona; wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego, a także nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Do zadań asystenta rodziny będzie należało m.in.:
1)  Opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną problemową we współpracy z członkami rodziny i  w konsultacji z pracownikiem socjalnym.
2)  Udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego.
3)  Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, wychowawczych z dziećmi
4)  Wspieranie aktywności społecznej rodzin.
5)  Motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz  do podejmowania i utrzymywania pracy zarobkowej.
6)  Motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych
7)  Udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych.
8)  Podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin.
9)  Prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną.
10) Sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach.
11)  Współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej,  organizacjami pozarządowymi i osobami działającymi na rzecz dziecka    i rodziny.

 Osoby zainteresowane prosimy o składanie dokumentów aplikacyjnych (CV i list motywacyjny) w sekretariacie Ośrodka w godzinach 7.30- 15.30  do dnia 19 września 2012r.


Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim
Magdalena Kolasa


 

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www