Pogoda w Janowie

poniedziałek, 15 październik 2018, Imieniny: Gawła, Florentyny, Grzegorza

WAŻNE ZMIANY dotyczące odbioru odpadów komunalnych z terenów zamieszkałych w Gminie Janów Lubelski w 2018 roku

System gospodarowania odpadami, obowiązujący dotychczas w gminie Janów Lubelski jest bardzo komfortowy dla mieszkańców, gdyż zapewnia odbiór wszystkich odpadów z posesji, nie powoduje konieczności dostarczania ich bezpośrednio do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, tak jak w niektórych gminach sąsiednich.

Z uwagi na  to, że z końcem bieżącego roku przestaje obowiązywać umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy, w miesiącu wrześniu gmina ogłosiła nowy przetarg. W dniu 3 listopada 2017 roku dwa przedsiębiorstwa zajmujące się odbiorem odpadów złożyły oferty. Najkorzystniejsza oferta złożona w postępowaniu przetargowym wyniosła 2,85 mln zł za rok i była o 1,1 mln zł /42,2 %/ wyższa niż wartość usługi świadczonej w bieżącym roku. Aby pokryć zwiększone koszty należało by podnieść pobieraną opłatę za odbiór odpadów o 5 zł od jednego mieszańca. Z tego względu Burmistrz Janowa Lubelskiego zdecydował o unieważnieniu przetargu.
W takiej sytuacji zmuszeni byliśmy poszukać nowych rozwiązań w odbiorze odpadów tak, aby obniżyć koszty funkcjonowania systemu a zarazem  spełnić obowiązujące przepisy.

Jakie aktualnie  Gmina ponosi koszty za odbiór odpadów ?

Wysokość kosztów za usługę odbioru odpadów komunalnych z posesji zamieszkałych wyniesie  w roku 2017 około  1 750 000 zł, natomiast wpłaty mieszkańców wyniosą około 1 590 000 zł. Gmina będzie musiała dopłacić około 160 000 zł. Przewiduje się, że  roku 2018 Gmina będzie zmuszona do pokrycie jeszcze większej różnicy.

Przyczyny wzrostu kosztów ?

  • Mieszkańcy naszej gminy wytwarzają większe ilości odpadów, dotyczy to zwłaszcza odpadów wielkogabarytowych, biodegradowalnych i popiołu;
  • Wzrost opłat środowiskowych ustalanych co roku przez Ministerstwo Środowiska;
  • Wzrost opłat w 2018 r. za przyjęcie odpadów do Regionalnej Instalacji Przetwarzania odpadów w Kraśniku o ok. 16 %.

Wszystkie te czynniki mają bardzo duży wpływ na cenę przetargową.

Dlaczego ważna jest segregacja odpadów?

Po pierwsze  musimy spełnić  rygorystyczne normy poziomów odzysku surowców wtórnych (szkła, tworzyw sztucznych, papieru, metalu, odpadów biodegradowalnych, popiołów z palenisk domowych).  W przypadku nie osiągnięcia przez gminę wymaganych poziom odzysku grożą wysokie kary.

Musimy się również  zgodzić z tym ,  iż segregowanie odpadów przynosi także korzyści finansowe – segregując, płacimy mniej za ich odbiór. Jeśli będziemy pozbywać się odpadów jedynie w formie zmieszanej, rachunek za odbiór śmieci będzie wyższy. Dzięki recyklingowi zmniejszamy ponadto zużycie surowców, których zasoby są ograniczone oraz zmniejszamy emisję szkodliwych substancji do środowiska.

Dlaczego ważna jest współpraca każdego mieszkańca w tym systemie ?

Mieszkaniec Gminy Janów Lubelski w roku 2016  wytworzył około 282 kg odpadów rocznie. Dla porównania mieszkańcy w gminach sąsiednich wytwarzają odpowiednio: Modliborzyce 124 kg, Dzwola 64 kg, Godziszów 82 kg. Ważne jest to, że w naszej gminie wszystkie te odpady odbieramy z posesji i mieszkańcy nie muszą ich dostarczać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych /PSZOK/. System taki jest bardzo komfortowy, jednak generuje bardzo wysokie koszty, aby je zmniejszyć musimy przenieść  większy ciężar dostarczania odpadów do PSZOK przez mieszkańca a nie odbierać  ich bezpośrednio z posesji. Będzie to pewne utrudnienie,  ale pozwoli nam na większe oszczędności.

Jakie nowe zmiany będą nas obowiązywać od 1 stycznia 2018 roku?

Aby  uzyskać efekt niższych kosztów za odbiór odpadów oraz spełnić obowiązek wywiązania się z poziomów odzysku surowców wtórnych, przeprowadziliśmy szereg  konsultacji ze specjalistami z zakresu gospodarowania odpadami w celu dokonania odpowiednich zapisów w Regulaminie utrzymania czystości na terenie Gminy Janów Lubelski i w uchwale w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
W dniu 30 listopada na sesji Rady Miejskiej, zostały zaprezentowane nowe rozwiązania  w odbiorze odpadów komunalnych.  Radni Miejscy przyjęli poprawki do regulaminu i w/w uchwały.

Od 1 stycznia 2018 roku  na terenie całej gminy Janów Lubelski wprowadza się całoroczną zbiórkę odpadów biodegradowalnych i bioodpadów, jednak ze względów oszczędnościowych ogranicza się ilość odbioru tych odpadów bezpośrednio z posesji znajdujących się na terenie miejskim do jednego worka raz na dwa tygodnie w okresie od kwietnia do października i jeden raz w miesiącu w pozostałych miesiącach. Na terenie wiejskim odbiór tych odpadów będzie odbywał się co najmniej jeden raz w miesiącu w okresie od kwietnia do października w pozostałych miesiącach raz na dwa miesiące. Nadmiar wyprodukowanych odpadów biodegradowalnych będzie można bez dodatkowych opłat dostarczyć samemu do PSZOK. W regulaminie dodany został również zapis umożliwiający kompostowanie odpadów biodegradowalnych. Wprowadza się zbiórkę bioodpadów w zabudowie wielolokalowej z częstotliwością jeden raz na tydzień.

Zmienia się również  system zbiórki odpadów wielkogabarytowych. Ilość zbiórek została ograniczona do jednego razu w roku dla posesji jednorodzinnych i dwa razy w roku dla zabudowy wielolokalowej. Od 1 stycznia 2018 r. do tych odpadów nie będą zaliczane np. odpady budowlane, opony itp., które zgodnie z nowymi zasadami należy dostarczyć bezpośrednio do PSZOK.

Należy przy tym zaznaczyć, że poza ustalonym harmonogramem odbioru odpadów, wszystkie opady komunalne  z terenów zamieszkałych w dalszym ciągu  można będzie bez dodatkowych opłat dostarczyć do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK), który będzie znajdował się w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przy ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 46/48.

Mamy nadzieję, że zmiany wprowadzone w uchwałach przyjętych przez Radę Miejską nie będą zbyt uciążliwe dla naszych mieszkańców i zostaną przyjęte ze zrozumieniem. Informujemy, iż dostarczymy do każdego gospodarstwa domowego ulotkę ze wszystkimi niezbędnymi informacjami o zbiórce odpadów komunalnych w 2018 roku.

Przypominamy, że powyższe zasady dotyczą nieruchomości zamieszkałych, natomiast władający nieruchomością niezamieszkałą /sklepy, zakłady, instytucje, szkoły itp/, na której powstają odpady mają obowiązek zawrzeć umowy z przedsiębiorcą świadczącym usługi w tym zakresie na terenie gminy Janów Lubelski.

Referat Ochrony Środowiska i Logistyki Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim
 

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www