niedziela, 8 grudzień 2019, Imieniny: Marii, Wirginii, Zenona

Pogoda w Janowie

Wykaz nieruchomości położonych na terenie gminy Janów Lubelski przeznaczonych do sprzedaży - dz. nr 2138/2 i 2139/2

Nr działki:

Nieruchomość stanowiąca  działkę nr 2138/2,

Pow. działki (w ha):

Pow. ogółem 0,7656 (R IIIb- 0,4836, R IVa- 0,1977,R IVb- 0,0843),

Cena wywoławcza nieruchomości:

176 100,00 zł, (która będzie powiększona o podatek VAT).

 

Nr działki:

Nieruchomość stanowiąca działkę nr 2139/2,

Pow. działki (w ha):

Pow. ogółem 0,9261 (R IIIb- 0,5869, R IVa- 0,2103, R IVb- 0,1289),

Cena wywoławcza nieruchomości:

213 100,00 zł, (która będzie powiększona o podatek VAT).

Nr księgi wieczystej

Nieruchomości ujawnione są w księdze wieczystej Nr ZA1J/00063027/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Janowie Lubelskim VX Wydział Ksiąg Wieczystych. W księdze wieczystej wpisana jest służebność przesyłu obciążająca działki 2317/14, 2317/15, 2317/9 i 2317/20, polegająca na prawie budowy linii kablowej średniego napięcia w pasie gruntu o szerokości 2m i złącza kablowego na działce nr 2317/15 oraz na prawie dokonywania prac eksploatacyjnych i konserwacyjnych, tj. niezbędnych napraw, przeglądów, remontów, modernizacji, przebudowy, rozbudowy w pasie gruntu o szerokości 2m i usuwania awarii tej linii i złącza oraz zlokalizowanych na działce nr 2317/15 linii kablowej i napowietrznej SN i słupa SN, a także na prawie dostępu (w tym przejazdu i przechodu) do wymienionych wyżej urządzeń celem wykonania powyższych prac oraz wpisana jest służebność przesyłu w celu budowy linii kablowej średniego napięcia, polegającej na prawie korzystania z pasa gruntu o szerokości 1 metra i długości odpowiednio w działce nr 2317/25 - 10 metrów, w działce nr 2317/39 - 105 metrów, w działce nr 3170 - 45 metrów, w działce nr 2317/34 - 92 metry, w działce nr 2317/22 - 10 metrów i w działce nr 2317/20 - 142 metry na trasie przebiegu kablowych linii średniego napięcia Janów – Modliborzyce i Janów - Budzyń oraz złącza kablowego średniego napięcia ZK-SN, wyznaczonej na mapie projektu budowy linii średniego napięcia, obejmującej prawo dojścia i dojazdu wraz z niezbędnym sprzętem do tej linii, jej modernizację, przebudowę i rozbudowę, przeprowadzenie konserwacji, remontów, usuwanie awarii, dokonywanie kontroli i przeglądów.

Przeznaczenie nieruchomości

Działki nr 2138/2, 2139/2, położone są na gruntach wsi Borownica (obr. ewid. Janów Lubelski Drugi), objęte są zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Janów Lubelski - etap 1, uchwaloną Uchwałą Nr XIV/88/15 Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim z dnia 23 października 2015 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym województwa lubelskiego z 2015-12-30, poz. 5496.
Zgodnie z rysunkiem planu działki nr 2138/2, 2139/2, zostały ujęte w obszary przeznaczone pod tereny przemysłu i usług, oznaczone na rysunku zmiany planu symbolem 3.4PU.
Dla terenów oznaczonych na rysunku zmiany planu symbolem 3.4PU obowiązują miedzy innymi następujące ustalenia szczegółowe zawarte w uchwale jw.
§ 113.1. Tereny oznaczone symbolem 3.4PU przeznacza się na realizacje i utrzymanie przemysłu i usług.
2. Na terenach oznaczonych symbolem 3.4PU dopuszcza się realizacje i utrzymanie stacji paliw oraz infrastruktury towarzyszącej, takiej jak: budowle związane technologicznie i technicznie z funkcją terenu, drogi wewnętrzne, miejsca parkingowe, infrastruktura techniczna, wiaty, dojścia, dojazdy, przejazdy, ogrodzenia oraz obiekty małej architektury.
3. Na terenach oznaczonych symbolem 3.4PU dopuszcza się modernizacje istniejących w dniu wejścia w życie planu obiektów budowlanych lub obiektów budowlanych, dla których wydano pozwolenie na budowę przed dniem wejścia w życie planu.
§ 114. Na terenach oznaczonych symbolem 3.4PU zakazuje się tymczasowego zagospodarowania terenów, za wyjątkiem tymczasowego wykorzystywania terenów w formie terenów zieleni urządzonej, nie wymagających zainwestowania kubaturowego do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z planem.
§ 115.1. Na terenach oznaczonych symbolem 3.4PUw zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości ustala się parametry:
1) minimalna szerokość frontu działki - 30m;
2) minimalna powierzchnia działki - 3 OOOm2;
3) minimalny kąt położenia granicy działki w stosunku do pasa drogowego: 65°.
2. Ustala się minimalną powierzchnię dla nowo wydzielonych działek budowlanych - 3 OOOm2
§ 116. Na terenach oznaczonych symbolem 3.4PU ustala się szczegółowe warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) nakaz realizacji zabudowy przemysłowej i usługowej w formie budynków wolnostojących, bądź zespołów zabudowy;
2) dopuszcza się dachy płaskie oraz spadziste;
3) dopuszcza się realizacje ogrodzeń, z wysokością odpowiednią do specyfikacji przeznaczenia terenu.
§ 117. Na terenach oznaczonych symbolem 3.4PU ustala się wskaźniki liczbowe dotyczące warunków, zasad i standardów kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu dla każdej działki budowlanej:
1) minimalna intensywność zabudowy - 0,1;
2) maksymalna intensywność zabudowy - 0,7;
3) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych -4;
4) maksymalna wysokość budynku od poziomu terenu do najwyżej położonego elementu dachu -17m;
5) minimalna powierzchnia biologicznie czynna na każdej działce budowlanej - 25%.
• Dla terenów oznaczonych na rysunku zmiany planu symbolem 3.4PU obowiązują miedzy innymi następujące ustalenia szczegółowe zawarte w uchwale jw.
§ 6.2. Dopuszcza się realizacje celów publicznych na terenach niewymienionych w dziale II rozdział I § 6 ustępie 1 uchwały jw, na warunkach określonych w ustaleniach szczegółowych planu dla terenów.
§ 9.1. Na terenach objętych zmianą planu zakazuje się realizacji obiektów i urządzeń usług uciążliwych i przemysłu służących realizacji niżej wymienionych przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów odrębnych:
1) rafinerii ropy naftowej (z wyjątkiem instalacji do wytwarzania wyłącznie smarów z ropy naftowej), instalacje gazyfikacji i upłynniania węgla lub łupka bitumicznego o wydajności co najmniej 500 ton na dobę;
2) elektrowni jądrowych i innych reaktorów jądrowych;
3) instalacji związanych z postępowaniem z paliwem jądrowym lub odpadami promieniotwórczymi;
4) wydobywaniem azbestu lub instalacji do przetwarzania azbestu lub produktów zawierających azbest;
5) instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, w tym składowisk odpadów niebezpiecznych oraz miejsc retencji powierzchniowej odpadów niebezpiecznych;
6) zakładów przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zawierającego substancje lub mieszaniny niebezpieczne, recyklingu zużytych baterii i akumulatorów stanowiących odpad niebezpieczny;
7) instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów innych niż niebezpieczne przy zastosowaniu procesów termicznego przekształcania odpadów, krakingu odpadów, fizykochemicznej obróbki odpadów z wyłączeniem instalacji spalających odpady będące biomasą w rozumieniu przepisów o standardach emisyjnych z instalacji;
8) obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych kategorii A;
9) obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych;
10) podziemnego składowania odpadów niebezpiecznych;
11) chów lub hodowla zwierząt.
3. Na terenie objętym zmianą planu zakazuje się realizacji urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW z zakresu energetyki wiatrowej.
§ 16. W zakresie ochrony środowiska, prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody oraz zachowania zdrowia i bezpieczeństwa ludzi, ustala się zasadę ograniczenia szkodliwego oddziaływania na środowisko na terenie działki budowlanej, na jakiej jest wytwarzane i do której jednostka organizacyjna je wytwarzająca, posiada tytuł prawny.
§ 19. Jako podstawową sieć komunikacji drogowej ustala się tereny, wyznaczone liniami rozgraniczającymi i oznaczone symbolami: od 3.1KDL do 3.8KDL, od 5.1KDL do 5.7KDL, 6.1KDL, 12.1KDL, 2.1KDD, 2.2KDD, od 3.1KDD do 3.12KDD, 10.1KDD, 12.1KDD, 12.2KDD wraz z terenami dróg publicznych, pozostającymi poza granicami obszaru planu, przylegającymi do terenów, o których mowa powyżej.
§ 20.1. Jako uzupełniającą sieć komunikacji ustala się tereny oznaczone symbolami 3.1KDW, ciągi pieszo-rowerowe oznaczone liniowo na rysunku planu oraz drogi wewnętrzne, dopuszczone na terenach na zasadach określonych w ustaleniach szczegółowych.
2. Dopuszcza się realizacje, poza wyznaczonymi na rysunku planu, dróg wewnętrznych, parkingów, ciągów pieszo-rowerowych na terenach, zgodnie z ustaleniami planu i przepisami odrębnymi.
Przedmiotowe działki położone są w granicach otuliny Parku Krajobrazowego „Lasy Janowskie”, w odległości ok. 1,2km od granic obszarów Natura 2000, oraz w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP nr 406).
Zgodnie z rozporządzeniem Nr 60 Wojewody Lubelskiego z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Janów Lubelski oraz rozporządzeniem Nr 10 Wojewody Lubelskiego z dnia 11 marca 2008 r. zmieniającym ww. rozporządzenie, działki nr 2138/2, 2139/2, położone są na obszarach aglomeracji Janów Lubelski.
Przy projektowaniu inwestycji należy między innymi zwrócić uwagę na istniejące złożone warunki ekofizjograficzne (w tym sieci melioracyjne oraz warunki gruntowo -wodne), oraz istniejące i projektowane sieci i urządzenia infrastruktury technicznej. Teren na którym położone są wyżej wymienione nieruchomości jest zmeliorowany przez istniejącą sieć drenarską ( melioracyjną)
Zmianę zagospodarowania terenu przyległego do pasa drogowego, w szczególności polegającą na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, a także zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, zarządca drogi uzgadnia w zakresie możliwości włączenia do drogi ruchu drogowego spowodowanego tą zmianą (art. 35 ust. 3 ustawy o drogach publicznych). Budowa lub przebudowa dróg publicznych spowodowanych inwestycją niedrogową należy do inwestora tego przedsięwzięcia (art. 16 ust. 1 ustawy o drogach publicznych). Budowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, wyłącznie po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu (art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych).
Na obszarze całego miasta i gminy Janów Lubelski nie ma wyznaczonego obszaru rewitalizacji oraz nie występuje Specjalna Strefa Rewitalizacji w rozumieniu ustawy o rewitalizacji z dnia 11 maja 2017 r..
Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży w trybie przetargowym.

Opis nieruchomości:

Nieruchomości niezabudowane, stanowiące własność Gminy Janów Lubelski, położone są w obrębie ewidencyjnym Janów Lubelski Drugi.
W odległości ok.200m znajduje się sieć gazowa.
Dojazd od drogi gminnej (ul. Fabryczna). Nieruchomości znajdują się w odległości około 1 km od drogi krajowej nr 19 i 74 w ciągu ul. Lubelskiej.
Warunki wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1161).


Uwaga:
Osoby, którym na podstawie art.34 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, mogą złożyć wnioski o jej nabycie w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Wnioski można składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim, ul. Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski.

Janów Lubelski 2019-07-30
tel. 15/8724-316 e-mail: gospodarkagruntami@janowlubelski.pl

Dokumenty do pobrania

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www