Pogoda w Janowie

piątek, 14 grudzień 2018, Imieniny: Alfreda, Izydora, Alfredy

Zawiadomienie - XLV sesja Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim

ZAWIADOMIENIE

Informuję mieszkańców Gminy Janów Lubelski, że w dniu 24 kwietnia 2018 r.  o godz. 900 w sali nr 1 Urzędu Miejskiego  odbędzie się XLV sesja Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim.

 Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji odbytej 23 marca 2018 r.
 3. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,
 2. określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli,
 3. określenia opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Janów Lubelski,
 4. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018,
 5. zmieniająca uchwałę w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Janów Lubelski,
 6. zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach,
 7. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Janowskiemu,
 8. zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
 1. Ocena zasobów Pomocy Społecznej za 2017 rok.
 2. Informacja Burmistrza Janowa Lubelskiego z działalności w okresie między sesjami.
 3. Interpelacje i zapytania.
 4. Wolne wnioski.
 5. Zamknięcie obrad.      

Przewodnicząca Rady Miejskiej

                  Ewa Janus

                                                                                 

 

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www