środa, 16 styczeń 2019, Imieniny: Marcelego, Włodzimierza, Walerego

Pogoda w Janowie

Pomoc de minimis

Uchwała Nr XLIX/310/14 Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis udzielanej przedsiębiorcom na terenie Gminy Janów Lubelski

z dnia 30 października 2014 r. (Dz.Urz.Woj.Lubel. z 2014 r. poz. 3492)

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 849. ), na wniosek Burmistrza Janowa Lubelskiego, po uprzednim zgłoszeniu projektu uchwały Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

1. Uchwała stanowi program pomocy de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.U.UE.L.13.352.1).

2. Celem niniejszej uchwały jest podniesienie poziomu rozwoju gospodarczego Gminy Janów Lubelski poprzez tworzenie preferencji podatkowych dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje i tworzących nowe miejsca pracy.

3. Pomocy udziela się z uwzględnieniem i na warunkach rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1, polskich przepisów dotyczących pomocy de minimis oraz niniejszej uchwały.

§ 2

1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości przez okres 12 miesięcy grunty, budynki, budowle lub ich części, wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej, nabyte lub wybudowane /rozbudowane/ w ramach nowej inwestycji.

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 zostanie przedłużone na okres:

a)  kolejnych 12 miesięcy, jeżeli przedsiębiorca utworzył co najmniej 5 nowych, pełnoetatowych miejsc pracy,

b)  kolejnych 18 miesięcy, jeżeli przedsiębiorca utworzył co najmniej 10 nowych, pełnoetatowych miejsc pracy,

c)  kolejnych 24 miesięcy, jeżeli przedsiębiorca utworzył co najmniej 15 nowych, pełnoetatowych miejsc pracy,

d)  kolejnych 30 miesięcy, jeżeli przedsiębiorca utworzył co najmniej 20 nowych, pełnoetatowych miejsc pracy,

e)  kolejnych 36 miesięcy, jeżeli przedsiębiorca utworzył co najmniej 30 nowych, pełnoetatowych miejsc pracy.

 

§ 3

Zwolnienie, o którym mowa w § 2 ust. 1 obejmuje wyłącznie nowe inwestycje i nie dotyczy inwestycji:

a)  związanych-nawet w części - z handlem,

b)  związanych z produkcją energii elektrycznej,

c)  telekomunikacyjnych,

d)  dotyczących budynków i budowli lub ich części zajętych na stacje paliw, banki, działalność pożyczkową, kredytową i ubezpieczeniową.

§ 4

1. Ilekroć w uchwale jest mowa o nowej inwestycji należy przez to rozumieć nabycie prawa własności albo budowa /rozbudowa/ budowli lub budynków, pod warunkiem, że:

a)  spowoduje to przyrost dla Gminy ogólnej podstawy opodatkowania w podatku od nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej lub nabycie budynku nastąpi od przedsiębiorstwa będącego w likwidacji lub upadłości,

b)  nabycie lub ukończenie budowy /rozbudowy/ nastąpiło po dniu wejścia w życie uchwały.

2. Przez utworzenie pełnoetatowego nowego miejsca pracy należy rozumieć łącznie spełnienie następujących warunków:

a)  miejsce pracy na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy w przeliczeniu na pełne etaty, zostało utworzone w okresie 365 dni od daty oddania do użytkowania lub zgłoszenia zakończenia robót budowlanych nowo wybudowanej budowli, budynku lub ich części,

b)  utrzymanie zatrudnienia przez podatnika w przeliczeniu na pełne etaty na poziomie średniego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty w okresie korzystania ze zwolnienia, o którym mowa w § 2 ust. 1 - przez okres korzystania ze zwolnienia, o którym mowa w § 2 ust.2.

3. Datą oddania do używania nowo wybudowanej budowli, budynku lub ich części jest data wydania przez właściwy organ decyzji - pozwolenia na użytkowanie, a jeżeli wydanie takiej decyzji nie jest wymagane - dzień dokonania zgłoszenia robót budowlanych do właściwego organu budowlanego.

4. Datą nabycia prawa własności budowli, budynku lub ich części jest data umowy kupna- sprzedaży.

§ 5

1. Łączna kwota pomocy de minimis przyznana jednemu przedsiębiorcy nie może przekroczyć 200 000 EUR w okresie trzech lat podatkowych, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Łączna kwota pomocy de minimis przyznana jednemu przedsiębiorcy działającemu w zakresie drogowego transportu towarów nie może przekroczyć 100.000 EUR w okresie trzech lat podatkowych.

3. Okres trzech lat, o których mowa w ust. 1 i 2, należy oceniać w sposób ciągły, czyli dla każdego przypadku nowej pomocy de minimis należy uwzględnić całkowitą kwotę pomocy de minimis przyznaną w ciągu danego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających lat podatkowych.

§ 6

1. Podatnik nabywa prawo do zwolnienia, o którym mowa § 2, od dnia złożenia wniosku o skorzystanie z pomocy, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Okres zwolnienia jest liczony od daty powstania obowiązku podatkowego.

3. Podatnicy, którzy będą korzystać z pomocy publicznej na podstawie niniejszej uchwały, zobowiązani są do złożenia oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis w okresie trzech lat podatkowych wraz z formularzem informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. Nr 53, poz. 311) lub oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy.

§ 7

Prawo do zwolnienia z podatku wygasa:

1)  z końcem miesiąca, w którym upłynął wyznaczony uchwałą okres zwolnienia,

2)  z końcem miesiąca, w którym osiągnięta została dopuszczalna wysokości pomocy de minimis w okresie wskazanym w art. 3 ust. 2 rozporządzenia Komisji, o którym mowa w § 1 ust. 1uchwały.

3)  w momencie zaprzestania lub zawieszenia działalności lub nie utrzymania nowo utworzonych miejsc pracy w okresie o którym mowa w § 2 uchwały.

§ 8

Podatnicy, którzy zgłosili zamiar korzystania z pomocy publicznej w ramach pomocy de minimis w okresie obowiązywania przepisów uchwały Nr XIX/125/08 Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim z 18 marca 2008 r. w sprawie programu pomocy de minimis udzielanej przedsiębiorcom na terenie Gminy Janów Lubelski, zmienionej uchwałą Nr XX/132/08 Rady Miejskiej z 28 kwietnia 2008 r. mają do wyboru czy skorzystać ze zwolnienia na zasadach w niej określonych czy według niniejszej uchwały.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Janowa Lubelskiego.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i obowiązuje do 31 grudnia 2020 r.

 

 

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www